Vi garanterar kvalitet och punktliga leveranser.

Gör en offertförfrågan online

Länkar

Våra garantier

Translated lämnar uttryckliga garantier avseende kvalitet och leveransdatum. Om du inte är nöjd med ett jobb, levererar vi utan extra kostnad för dig en redigerad version så snart som möjligt. Om inte heller den andra versionen är acceptabel har du rätt att få tillbaka hela eller delar av erlagt belopp. Villkoren och tillvägagångssättet för reklamation av en översättning beskrivs nedan.

Vid en sen leverans, där förseningen uttryckt i arbetsdagar uppgår till mer än en tredjedel av översättningens hela tidsram uttryckt i arbetsdagar (d.v.s. en 33-procentig försening), och förseningen helt och hållet beror på Translated, återbetalar vi upp till 100 % av beloppet.

Allmänna försäljningsvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller alla uppdrag som utförs av Translated s.r.l.

Alla översättningsbeställningar måste åtföljas av en order där priset som överenskommits mellan parterna framgår. Ordern ska skickas till oss via vanlig post, e-post eller fax. Vi förbehåller oss rätten att inte påbörja ett uppdrag utan en order.

Tekniska dokument ska åtföljas av bilagor i form av referensdokumentation och/eller ritningar eller diagram som ger en bättre förståelse av dokumenten.

Kostnaden för en översättning ska beräknas efter antalet ord i källspråket, om parterna inte i förväg skriftligen kommit överens om annat pris.

Om en kund avbeställer ett uppdrag, ska allt arbete som redan utförts faktureras till 100 %, medan arbetet som kvarstår att utföra faktureras till 50 %.

Alla fakturor skall betalas inom fem arbetsdagar från och med det datum de utfärdas, med undantag för andra överenskommelser som har träffats mellan parterna.

En försenad eller utebliven betalning leder till omedelbar inkassering av hela den summa som kunden är skyldig, utan föregående betalningspåminnelse. Translated s.r.l. förbehåller sig rätten att utkräva ränta enligt Banca d'Italias officiella räntesats vid det datum då en sådan försenad betalning utförs. Dessutom måste kunden ersätta Translated s.r.l. för eventuella utgifter i samband med den försenade betalningen.

Allt pågående arbete och alla aktuella beställningar kommer att avbrytas vid en försenad betalning.

Translated s.r.l. kan inte på något sätt hållas ansvarigt för översättningar som inte är stilmässigt tillfredsställande. Speciellt vad gäller reklam- och kampanjmaterial, ska de tjänster som Translated s.r.l. utför begränsas till översättning, med undantag av andra uttryckliga begäranden. Translated s.r.l. är inte skyldigt att skriva om den översätta texten i en stil som skiljer sig från källtexten, t.ex. för att skapa en annonseringsmässig stil. Vår ansvarsskyldighet inskränker sig till fakturabeloppet.

Vi beaktar reklamationer endast om de skickas in med rekommenderad post med mottagningsbevis, inom sju dagar efter leverans av hela eller delar av jobbet. Alla reklamationer måste sändas in tillsammans med originaldokumenten, den reklamerade översättningen samt ett förklarande brev. Då den ovan angivna tidsperioden löpt ut, anses översättningen vara korrekt.

Om en missnöjd kund gör en reklamation inom de angivna tidsramarna, accepterar Translated s.r.l. att på egen bekostnad leverera en redigerad version av den reklamerade översättningen inom en tidsram som motsvarar en tredjedel av vad som tidigare överenskommits för jobbet, plus en arbetsdag. Med hjälp av detta andra dokument ska översättningens kvalitet bedömas och det belopp fastställas som ska återbetalas från Translated s.r.l.

Translated s.r.l. ska inte hållas ansvarsskyldigt för eventuella förseningar som beror på funktionsstörningar hos fax, modem, e- post och/eller annan post eller annat transportsätt som Translated s.r.l. saknar direkt kontroll över.

Vid en eventuellt försenad leverans som utgör mer än en tredjedel av den överenskomna leveranstiden, och om förseningen direkt och endast beror på Translated s.r.l., ska en ersättning utgå och parterna ska komma överens om beloppet som kan motsvara upp till 100 % av det försenade jobbet.

Felaktigheter i enskilda delar av översättningen kan inte på några villkor utgöra skäl att ifrågasätta hela översättningen. Translated s.r.l. förbehåller sig rätten att utföra ändringar i översättningen i sådana fall.

Hänsyn tas endast till skriftliga avtal mellan parterna. Tingsrätten i Rom har domsrätt vid alla tvister. Vid utebliven betalning kommer all återgivning, delvis eller fullständig, av den obetalda översättningen anses vara olaglig. Translated s.r.l. förbehåller sig rätten att be en kund som använder obetalt material om en omedelbar betalning för översättningen, samt kompensation för upphovsrätt i förekommande fall.

Ansvarsfriskrivning

TRANSLATED S.R.L. OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER ERKÄNNER INGEN GARANTI ELLER VILLKOR SOM GÄLLER DE TJÄNSTER SOM ERBJUDS, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OCH VILLKOR SOM GÄLLER SÄLJBARHETEN, LÄMPLIGHETEN FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ÄGANDE OCH ÖVERTRÄDELSE MOT ANDRAS RÄTTIGHETER. TRANSLATED S.R.L. OCH/ELLER DESS LEVERANTÖRER KAN INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER HÅLLAS ANSVARSSKYLDIGT FÖR SÄRSKILDA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER FÖR ANDRA SKADOR AV VILKEN TYP SOM HELST SOM UPPSTÅR I SAMBAND MED FÖRLUSTEN AV RÄTTIGHETEN ATT ANVÄNDA PRODUKTER, FÖRLUST AV INFORMATION ELLER VINST, OAVSETT OM DETTA BEROR PÅ KONTRAKTETS TILLÄMPNING, FÖRSUMMELSE ELLER ANDRA SKADLIGA HANDLINGAR SOM HÄRSTAMMAR FRÅN ELLER PÅ NÅGOT SÄTT HAR ANKNYTNING TILL DE TJÄNSTER SOM TRANSLATED S.R.L. TILLHANDAHÅLLER.

<

Återfå lösenord

Ange e-postadress eller användarnamn

* Obligatoriskt fält
* Hittar inte användaren.
Försök igen eller skriv till info@translated.net
* Hittar ingen e-postadress som är kopplad till profilen för att kunna skicka lösenordet.
Skriv till info@translated.net
* Lösenordet har skickats! Titta i din e-postbrevlåda.
Har du inte fått e-postmeddelandet inom 2 minuter – titta i spamfiltret eller skriv till info@translated.net

Åtkomst

Projekt- och fakturastatus

Profil och fakturering

Se dina intjänade arvoden

Glömt lösenordet?

Ange ditt användarnamn eller e-postadress

* Obligatoriskt fält
* Hittar inte användaren.
Försök igen eller skriv till info@translated.net
* Hittar ingen e-postadress som är kopplad till profilen för att kunna skicka lösenordet.
Skriv till info@translated.net
* Lösenordet har skickats! Titta i din e-postbrevlåda.
Har du inte fått e-postmeddelandet inom 2 minuter – titta i spamfiltret eller skriv till info@translated.net
Vi använder cookies för att förbättra din upplevelse. Genom att fortsätta besöka den här webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. Läs mer OK